Mark 3:27

Οὐδεὶς δύναται τὰ σκεύη τοῦ ἰσχυροῦ, εἰσελθὼν εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ, διαρπάσαι, ἐὰν μὴ πρῶτον τὸν ἰσχυρὸν δήσῃ· καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσῃ.

 

*   Οὐδεὶς δύναται | TR Οὐ δύναται οὐδεὶς
*   διαρπάσῃ| TR διαρπάσει