Matthew 25:1

Τότε ὁμοιωθήσεται ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν δέκα παρθένοις, αἵτινες λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας ἀυτῶν, ἐξῆλθον εἰς ἀπάντησιν τοῦ νυμφίου.